Mountains of North Georgia - landscapesbyjack
View from Brasstown Bald

View from Brasstown Bald

wildcat mountain