Mountains of North Georgia - landscapesbyjack
View from Bell Mountain

View from Bell Mountain

Bell KnobBell mountain